Projektimi i sistemeve termoenergjetike konform standarteve më të larta europiane

Inxhinieret tanë përgatisin dokumentacionin për projektet, përfshirë dizajnët, specifikacionet teknike, paramasat dhe  parallogaritë dhe tërë dokumentacionin teknikpat.Mbikëqyrin  punimet e instalimeve mekanike të projekteve në punishte dhe kontrollojnë në mënyrë të detajuar librin ndërtimor dhe   ditarin e punës duke mos toleruar gabime dhe duke qenë sa më i saktë në llogaritje para klientëve tanë!
Më poshtë ju mund ti shihni disa prej projekteve tona te realizuara!